2e ronde tender Toetsing- en Toetsgestuurd Leren levert een mooie oogst aan projecten op

SURFfoundation heeft met de 2e ronde voor haar tender Toetsing- en Toetsgestuurd Leren een mooie oogst aan projecten kunnen selecteren. De goedgekeurde projecten lijken gevarieerder dan de projecten die gesubsidieerd zijn in de eerste ronde. Opvallend is dat de meeste goedgekeurde aanvragen zich (weer) bevinden in het medisch domein. Dat is in mijn ogen het logisch gevolg van de aard van dat domein en het feit dat dit onderwijsgebied in Nederland goed georganiseerd is. Ook krijgen  onderwijs en didactiek hierin systematisch meer aandacht dan in andere onderwijsdomeinen in Nederland. Professionele aandacht voor goed onderwijs uit zich dan ook in projecten die tot de verbeelding spreken en vooruitstrevend zijn, maar tegelijkertijd een realistisch karakter hebben.

Gelukkig is er ook een project dat zich met dertien universiteiten inzet voor het verbeteren van de universitaire lerarenopleiding door middel van digitale formatieve en summatieve toetsvormen. En dat is een goede zaak. Het zou mooi zijn als up-to-date assessmentvormen helpen om de studie en het beroep van docenten aantrekkelijker te maken. Hopelijk zullen die docenten-in-spé deze methoden voor assessment dan ook zelf gaan gebruiken in hun eigen toekomstige loopbaan.

Daarnaast ontvangt  een project van meerdere hogescholen subsidie om een vragenbank rondom bedrijfsadminstratie en boekhouden op te zetten.  Dat is volgens mij een heel logische stap voor een domein dat in principe heel stabiel is en dat  l studenten kent.

Een project om digitale toetsen voor het MBO te ontwikkelen gericht op de basisdomeinen taal en rekenen lijkt me ook een project dat een duidelijk doel kan dienen.

Tot slot is een ander project gehonoreerd dat ik erg belangrijk vind. In SCALA richten de deelnemende instellingen zich op peer-review en online beoordelen van open vragen en werkstukken. Zeker in het hoger onderwijs wordt nog heel veel getoetst met open tentamens en werkstukken. Het stroomlijnen van nakijkprocedures en in het inzetten van peer-reviewvormen kan bijdragen aan betere, efficiëntere en effectievere beoordelingsprocedures. Op die manier wordt bij studenten aandacht gegeven aan het ontwikkelen van kwaliteitscriteria voor werkstukken en wordt de  feedback-functie van toetsen meer evident. Bovendien is dit project in die zin generiek dat het zich niet beperkt tot een specifiek domein. De mogelijke uitstraling naar andere instellingen maakt dit project erg interessant. Dat lijkt mij pure winst.

Natuurlijk zijn ook nogal wat projectvoorstellen gesneuveld. Voor de indienders is dat altijd een teleurstelling. Het zou mooi zijn als zij zich hierdoor niet laten ontmoedigen. Ik hoop dat ze hun goede ideeën zinvol blijven vinden en de tijd en middelen vinden om ze alsnog te realiseren.

http://www.surffoundation.nl/nl/actueel/Pages/Hogeronderwijsontvangtruimtweemiljoenvoorimpulsdigitaaltoetsen.aspx

Advertisements

Onderwijs Brabant – Lector Desirée Joosten: Toetsing is een ondergeschoven kindje

Toetsen is een hot item in het onderwijs. De overheid ziet het als een instrument om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Critici zien het als een toetsgekte, met kwalijke effecten als teaching to the test. Dr. Desirée Joosten – ten Brinke doet er als lector onderzoek naar.

Onderwijs Brabant – Lector Desirée Joosten: Toetsing is een ondergeschoven kindje.

Een goed curriculum vraagt om een goede balans tussen formatief en summatief toetsen

Op de Onderwijsparade van Universiteit Utrecht van afgelopen 10 maart 2011 was Prof. Gibbs uitgenodigd voor een key-note lezing. (Gibbs is onder andere NIET bekend van de SOLO taxonomie: dat is nl Biggs ;-)). In zijn lezing gaf hij enige inzichten ten beste over de relatie tussen het formatieve cq. summatieve toetsen en de kwaliteit van onderwijs.

Ik was al van plan om over zijn lezing iets aan mijn collega’s te vertellen, maar was er nog niet toe gekomen. Gelukkig was bij de lezing ook Yvonne van de Meent van de Algemene Onderwijsbond aanwezig. Zij heeft de hoofdlijn van het verhaal van Gibbs al verwoord. De kop die bij het artikel zit (Toetsen zit leren in de weg) kan ik helaas niet onderschrijven.

Feedback is volgens Gibbs essentieel. Het geven van inhoudelijke feedback in combinatie met cijfers maakt dat de inhoudelijke feedback echter niet meer wordt gelezen of gebruikt. Het geven van snelle inhoudelijke en procesmatige feedback is erg belangrijk (“Rather Quick and Dirty, than Slow and Perfect”); feedback pas na één of twee weken werkt niet meer want de student is allang met andere dingen bezig. De feedback moet ook gericht zijn op het in de toekomst beter kunnen presteren door een student. In een curriculum moeten daarom ook niet teveel verschillende onderwijs- en toetsvormen worden opgenomen.

Gibbs geeft een aantal tips om de hoeveelheid ‘nakijkwerk’ onder controle te houden: peer review toepassen, steeksproefgewijs nakijken, formatieve beoordelingen tussentijds uitvoeren, modelbesprekingen tijdens contacturen uitvoeren.

Natuurlijk moet een instelling wel een goed beleid hebben om te bepalen of studenten voldoen aan de standaarden die men wenselijk acht. Het geven van beoordelingen (zakken/slagen cq. cijfers) blijft om die reden dan natuurlijk wel belangrijk. Het goed nadenken over de formatieve en summatieve toetsmix in een curriculum is van essentieel belang voor goed en motiverend onderwijs. Dat is helaas een wat minder lekkere oneliner dan te stellen dat toetsen het leren in de weg zit.

 

Gibbs, G. (2010). Using assessment to support student learning. Leeds Metropolitan University.

>Een centrale infrastructuur voor digitaal toetsen in het hoger onderwijs

>#owd2010

Een centrale infrastructuur voor digitaal toetsen in het hoger onderwijs

Dat is de titel van mijn bijdrage en die van Alfred Hartoog aan de Onderwijsdagen 2010. Ik nodig alle mensen uit die met het thema ‘Digitaal Toetsen’ te maken hebben om in gesprek te gaan met mij en de coördinator van Pijler 3 van het SURFprogramma ‘Toetsen en Toetsgestuurd leren’ over dit thema.

12:30-13:15 Een centrale infrastructuur voor digitaal toetsen in het hoger onderwijs
Thema Leren in 2011
Sprekers Ir. Silvester Draaijer, Adviseur ICT en Onderwijs Vrije Universiteit Amsterdam
Dr. Alfred Hartoog, Project Coördinator SURFfoundation
Locatie Zaal: 412
Doelgroepen
ALL
Digitaal toetsen is niet meer weg te denken uit het Hoger Onderwijs. Veel instellingen ontwikkelen en nemen digitale toetsen af; zowel op docent-, opleidings-, als instellingsniveau. Al deze actoren schaffen hiervoor licenties en systemen aan, ontwikkelen procedures en voeren beheer. Welke kansen zijn er om deze activiteiten instellingsoverstijgend te bundelen om zo de efficiëntie en kwaliteit te verhogen? In deze sessie nodigen Silvester Draaijer en de Projectcoördinator ICT-infrastructuur Toetsen en Toetsgestuurd leren van SURFfoundation, u uit om dit thema te bespreken.

Website Onderwijscentrum Vrije Universiteit

1e dag – Dé Onderwijsdagen 2010